top of page

Referat af generalforsamling lørdag d.10.maj 2014:

Ad 1) Fremmødte stemmeberettigede blev optalt til 23.

 

 

Ad 2) Jørgen Hald blev valgt til dirigent. Han konstaterede at formalia var i orden og i overensstemmelse med vedtægterne.

 

 

Ad 3)  Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden. Han konstaterede at det havde været en god sæson, specielt vejrmæssigt havde det været fint, så fint at bestyrelsen først holdt møde d. 19.dec. Her blev der sat datoer for ”ishakkerfest” som blev afholdt på Fu-Lin.  Desuden blev der sat datoer på arbejdslørdag og generalforsamling samt på medlemsmøde hvor Bue og Jette berettede om deres sejlerferier i det Caribiske hav. Mødet var velbesøgt, til stor inspiration og en stor oplevelse.. Sidste møde var d. 7. Maj, hvor den endelige tilrettelæggelse af generalforsamlingen blev drøftet. De forholdsvis få møder skal se i lyset af at megen mødeaktivitet har kunnet foretages via E-mail.

Igen i år var der megen ros til medlemmerne for deres villighed til at møde op til arbejdslørdag, 5 bundspulingsdage  rep. af EL på broerne samt oprydning efter   ” Bodil ”.

En planlagt nyplantning op mod vejen er pga. Hans Nielsens sygdom  blevet udsat, og det er muligt at naturen klare det i mellemtiden.

Afsked med Kirsten og Egon , der pga. af vigende helbred har solgt deres båd og opsagt deres plads. De har lovet at komme på besøg, og vi håber at de holder det.

Kim Jæger er flyttet over på deres plads for at gøre plads til nyt medlem. Det er Åse og Ole Borre, der har haft plads i Høllet før, hvor de vil nyde deres otium i en LM32. Velkommen til dem.

Fremtiden: Vi har allerede været ved at planlægge at få udskiftet endnu en del af broen; men det har været et problem at få skaffet pæle/økonomi til det, idet el-og lysstandere også skal skiftes – et projekt til ca. 80.000 -90.000 kr.

Beretningen blev godkendt.

 

 

Ad 4) Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt

 

 

Ad 5)  Fra medlemmerne var der ikke indkommet forslag, men  fra bestyrelsen var der fire forslag:

 

A ) Det blev foreslået at gebyret for ikke at komme til arbejdslørdage skulle hæves fra 300kr til 500kr, men at man naturligvis hvis man er forhindret, fortsat kan aftale at lave alternativt arbejde på et andet tidspunkt. Det foreslåede blev vedtaget ved håndsoprækning. – alle stemte for.

 

B ) For at få finansieret den ny bro blev det foreslået at det skulle ske ved at hæve indskuddet med ca. 2000 kr. Penge som man jo så stort set får igen hvis man en dag melder sig ud. Det bliver så ikke de nuværende medlemmer der kommer til at betale for bro til fremtidens medlemmer. Også dette blev vedtaget ved håndsoprækning. Alle stemte for, men Finn Kristoffersen fremhævede at det var vigtigt at det også fremover skulle være økonomisk muligt for alle at være med.

 

C )  Det blev foreslået at fremtidige indkaldelser, også til generalforsamlingen ,

Kan fremsendes pr. E-mail. Hans V.V. supplerede med et forslag om desuden at sende SMS, hvilket også blev vedtaget ved håndsoprækning.

 

D )   Det blev endelig foreslået at den tidl. vedtagne beslutning om at bådene ikke må henligge uden opsyn når de er tilsluttet landstrøm, blev ført ind i bestemmelserne. Også her var der fuld enighed.

 

 

Ad 6)  Det blev vedtaget at pladslejen bliver hævet med 200kr om året, samt at depositum som under pkt. 5 B hæves med 2000 kr. I øvrigt ingen ændringer.

 

 

Ad 7) Revisor Niels Anton Jensen fortsætter.

Med afgang af Revisor Hans Rüsz og sekretær Poul Sejr skulle der vælges to nye bestyrelsesmedlemmer. Det blev Tonni Jæger og Lissi Hald., og som det forlød på generalforsamlingen kandiderede Tonny til at blive pladsmester , Lissi kasserer og Hans Seiberg  til sekretær.

 

Ad 8) Hans Seiberg appelerede til at vi fik en mere brugervenlig hjemmeside, eller i det mindste en webmaster som beherskede den eksisterende. Tonny gjorde opmærksom på en allerede eksisterende facebookgruppe, og opfordre til at vi bruger den.

Hans Seiberg opfordrede endvidere til at vi alle skulle være mere flinke til at benytte de rød-grønne skilte på broerne, og  evt skrive hvor længe pladsen var ledig,

Endelig forslag om at flytte generalforsamlingen til om vinteren eller det tidlige forår.

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden

 

Referent Poul Sejr

bottom of page