top of page

ORDENSREGLER FOR HØLLETS BÅDELAUG.

 

Båd og plads.

  • Både må kun anbringes på de tildelte pladser og skal være forsynet med tydeligt navn. Både, der placeres i havnen, skal være i forsvarlig stand. Båden skal være ansvarsforsikret. Pladsejer er forpligtet til at holde pladsen i forsvarlig stand. Klamper, kroge og lignende skal anbringes på indersiden af pælen i pladsens længderetning. Rød/grøn-skiltet skal vise grønt ved mere end 1 døgns fravær.

 

Fortøjninger.

  • Både ved pælepladser skal som minimum være fortøjet med 2 fortrosser og 2 agtertrosser. Fortøjningerne skal være af god kvalitet og rigtigt dimensioneret. Båden skal være tilstrækkelig affendret. Når båden ikke er i havn, skal fortøjninger være ophængt på bro/kaj og pæle. Når bådene tages op ved sæsonens slutning, skal fortøjninger og øvrige ejendele fjernes fra bådpladsen.

 

Miljø.

  • Det påhviler alle medlemmer og gæster at holde orden på området. Affald skal sorteres, så flasker, kemikalier og spildolie ikke blandes med almindeligt affald. Hunde skal føres i snor på sejlklubbens område, og eventuelle efterladenskaber skal omgående fjernes. Fald, liner, m.m. skal være sikret mod unødig støjafgivelse.

 

Vand og El.

  • Forbrug af vand og el skal ske med måde, og tilslutning af f.eks. el-radiatorer og varmeblæsere skal forud aftales med bestyrelsens pladsmand.

  • Ved brug af havnens el-installationer må der kun anvendes godkendte kabler og C.E.-stik. Ved samlinger skal der anvendes vandtætte samledåser. 

  • Ved tilslutning til havnens el-installationer må bådene, på grund af brandfaren, ikke efterlades uden behørigt opsyn af bådens ejer eller en af denne udpeget over 18 år.

 

Åben ild.

  • Brug af åben ild, herunder grill, om bord i fartøjer og på havneområdet uden for dertil indrettede grillpladser må ikke finde sted.

 

Parkering og kørsel.

  • Parkering af køretøjer må kun ske på det dertil indrettede areal. Offentlig camping er forbudt

 

Standardreglement.

Standardreglement for overholdelse af orden i danske havne er i øvrigt gældende for Høllets Bådelaug.

 

 

Vedtaget af bestyrelsen den 27. november 2014.

 

Ordensregler

bottom of page