§ 1. Klubbens navn.

 

Klubbens navn er Høllets Bådelaug. Stiftelsesdato: 7. juli 1979.

 

 

 

 § 2. Klubbens hjemsted.

 

Klubben er hjemmehørende i Mariagerfjord kommune.

 

 

 

§ 3. Klubbens formål.

 

Klubbens formål er at skabe basis for udøvelse af sejl og motorbådssporten, underbygge det sociale samvær samt arbejde for gode havneanlæg.

 

 

 

§ 4. Organisationsforhold.

 

Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet de for unionen gældende vedtægter og bestemmelser. Klubben er medlem af Tursejlerforeningen.

 

 

 

§ 5. Medlemskab.

 

5.1. Klubben, er åben for alle, der kan acceptere og indordne sig efter klubbens formål.

 

5.2. Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen, der træffer afgørelse om optagelse.

 

5.3. Ægtefæller eller samlevere til bådejere i Høllets Bådelaug, er at betragte som kontingentfri,

 

       stemmeberettigede medlemmer, og disse er valgbare til bestyrelsen. Dog max. to stemmer pr.

 

       bådplads. Ved afstemninger i D.S. regi dog kun én stemme pr. bådplads.

 

 

 

§ 6. Udmeldelse.

 

6.1. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til formanden.

 

6.2. Udmeldelsen træder i kraft ved skriftlig bekræftelse fra bestyrelsen.

 

 

 

§ 7. Ordinær generalforsamling.

 

7.1.  Generalforsamlingen er, med de indskrænkninger som disse vedtægter foreskriver, klubbens

 

        højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af maj måned

 

        og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved meddelelse til medlemmerne via E-mail/SMS

 

        eller på hjemmesiden.

 

7.2. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 • Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 • Valg af dirigent.

 • Bestyrelsens beretning.

 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 • Indkomne forslag.

 • Fastsættelse af kontingenter, depositum, pladsleje og driftsbidrag.

 • Valg i henhold til vedtægterne.

 • Eventuelt.

 

 • Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde

 

       senest den 15. februar. 

 

 • En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmødte

 

       stemmeberettigede medlemmers antal.

 

 • Over generalforsamlingen føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten og

 

       formanden.

 

 

 

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling.

 

8.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når

 

       mindst ¼ medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom bilagt dagsorden.

 

8.2. Anmodningen fra medlemmerne skal imødekommes af bestyrelsen senest1 måned efter  

 

       modtagelsen. Mødet indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

 

 

 

§ 9. Valg.

 

9.1. Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.

 

9.2. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 5 personer.

 

9.3. På ulige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. På lige år vælges kasserer og

 

       sekretær.

 

9.4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, pladsmand samt øvrige

 

       arbejdsfunktioner.

 

9.5. Ved forfald i utide, supplerer bestyrelsen sig selv frem til førstkommende ordinære

 

       generalforsamling, hvor vedkommende er på valg.

 

9.6. Generalforsamlingen vælger 1 revisor. Generalforsamlingen vælger en revisorsuppleant.

 

9.7. Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

 

 

 

§ 10. Afstemninger.

 

10.1. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.

 

10.2. Alle aktive medlemmer over 18 år har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.

 

10.3. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

 

10.4. Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot eet stemmeberettiget medlem kræver det.

 

         Blanke og ugyldige stemmer gælder ikke.

 

10.5. Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til § 7.3., kan komme til behandling

 

         og afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag, der kan fremsættes på mødet.

 

 

 

§ 11. Bestyrelsen.

 

11.1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og repræsenterer denne i alle foreningens

 

         forhold.

 

11.2. Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden samt retningslinjer til nedsatte udvalg.

 

11.3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller næstformand er

 

         til stede.

 

11.4. Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflertal. Dog kan et

 

         bestyrelsesmedlem kræve skriftlig afstemning i personsager.

 

 

 

 § 12. Udvalg.

 

12.1. Til varetagelse af de daglige praktiske opgaver, nedsætter bestyrelsen efter eget skøn, det

 

         nødvendige antal udvalg.

 

12.2. Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer.

 

12.3. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med hertil hørende

 

         organisatoriske og økonomiske beføjelser.

 

 

 

§ 13. Ad hoc udvalg.

 

13.1. Bestyrelsen kan nedsætte/opløse ad hoc udvalg til løsning af særlig korterevarende opgaver.

 

13.2. Bestyrelsen udpeger formanden og medlemmer til disse udvalg og udarbejder retningslinjer

 

         for disse.

 

 

 

§ 14. Medlemspligter.

 

14.1. Klubbens medlemmer er underkastet de for klubben til enhver tid gældende vedtægter,

 

         retningslinjer og bestemmelser.

 

14.2. Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte medlemmer fra

 

         deltagelse i klubbens aktiviteter indtil forholdene er bragt i orden. I grove forhold kan der

 

         foretages eksklusion (§ 20).

 

 

 

§ 15. Tegningsret.

 

15.1. Klubben tegnes af formanden. Fuldmagter og økonomiske dispositioner kræver for at være

 

         gyldige, underskrift af formand og kasserer.

 

15.2. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån, kræver en godkendelse på

 

         en generalforsamling samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.

 

15.3. Klubben hæfter kun med sin formue. Bestyrelse og udvalg samt medlemmer hæfter ikke

 

         personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.

 

 

 

 § 16. Kontingenter.

 

16.1. Kontingenter, pladsleje og driftsbidrag fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra

 

         bestyrelsen.

 

16.2. Restancer i kontingenter, pladsleje og  driftsbidrag ud over 3 måneder fra forfaldsdato,

 

         medfører automatisk sletning af medlemsskabet i klubben. Ingen, der er slettet p.g.a.

 

         restancer, kan optages på ny, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

 

16.3. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedsætte et kontingent, eller fritage et medlem for

 

         kontingent og andre afgifter.

 

16.4. Alle kontingenter og gebyrer til klubben er forfaldne ved præsentationen.

 

 

 

§ 17. Havneplads.

 

17.1. Ethvert medlem, der ønsker fortøjningsplads til et fartøj i klubbens havn, skal indbetale et

 

         depositum, der hvert år fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

 

17.2. Retningslinier for havneplads indeholdende bestemmelser for venteliste, fartøjsgodkendelse

 

         og opsigelse, udarbejdes af bestyrelsen.

 

17.3. Fortøjningsplads kræver at bådejer som minimum har tegnet en ansvarsforsikring på sit

 

         fartøj.

 

17.4. Når pladsen opgives og er genudlejet, tilbagebetales indbetalt depositum uden 

 

         rentetilskrivning eller pristalsregulering med 80% af det indbetalte beløb.

 

17.5. Nøgle til klubbens faciliteter eller andet udestående med klubben, skal være afklaret forinden

 

         tilbagebetaling af depositum kan finde sted.

 

 

 

 § 18. Pladsleje og bidrag.

 

 18.1. Medlemmer, der har fået anvist plads i klubbens havneanlæg, betaler foruden kontingent en

 

          pladsleje, der fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

 

 18.2. Medlemmer med anvist bådplads kan pålægges et driftsbidrag. Bidraget kan modsvares af

 

          udførte arbejdsydelser for klubben. Bidragets størrelse fastsættes på generalforsamlingen

 

          efter indstilling fra bestyrelsen. Retningslinjer for arbejdsydelser udarbejdes af bestyrelsen.

 

 

 

§ 19. Regnskab og revision.

 

19.1. Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.

 

19.2. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab samt næste års budget til godkendelse på

 

         generalforsamlingen.

 

19.3. Revision af regnskabet skal være foretaget senest den 25. april.

 

19.4. Den valgte revisor tilrettelægger selv sit arbejde på grundlag af retningslinjer godkendt af

 

         generalforsamlingen.

 

19.5. Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere at der foreligger nødvendig

 

         dokumentation for indestående på klubbens diverse konti, herunder bank- og girokonti 

 

19.6. Revisionen kan foretage uanmeldte kasseeftersyn i klubben.

 

 

 

§ 20. Eksklusion.

 

20.1. En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkelig varsel ekskludere medlemmer, der

 

         bevisligt arbejder til skade for klubben, eller udviser grov optræden i klubbens dagligdag samt

 

         ved arrangementer. Vedkommende skal inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have

 

         lejlighed til at fremføre sit forsvar.

 

20.2. Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære

 

         generalforsamling, hvortil vedkommende har adgang samt ret til af fremføre sit forsvar under

 

         sagens behandling. Sagen optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

 

20.3. Generalforsamlingens beslutning kræver for at være gyldig samme majoritet som § 21.2.

 

20.4. Et ekskluderet medlem, kan kun optages igen gennem en generalforsamlingsbeslutning.

 

         Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

 

20.5. Ved udmeldelse/eksklusion ydes ikke refusion for kontingent, pladslej eller andre

 

         medlemsydelser.

 

 

 

§ 21. Vedtægtsændringer.

 

21.1. Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelsen, udvalg og medlemmer.

 

21.2. Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor på

 

         generalforsamlingen.

 

21.3. Bestyrelsen er bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige

 

         godkendelse, at foretage sådanne ændringer i klubbens vedtægter, som kan

 

         nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders krav uden at § 21.2. behøves at

 

         opfyldes.

 

 

 

§ 22. Klubbens opløsning.

 

22.1. Opløsning af klubben kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer

 

         på en i samme anledning indkaldt ekstraordinæ generalforsamling stemmer herfor.

 

22.2. Generalforsamlingen skal samtidigt træffe afgørelse om afvikling af klubbens eventuelle faste

 

         ejendom samt overskydende midler efter indstilling fra bestyrelsen.

 

22.4. Overskydende midler skal anvendes til søsportslige formål efter generalforsamlingens

 

         anvisninger.

 

22.3. Bestyrelsen har pligt til at forestå en ordentlig afvikling af klubben, herunder nødvendige

 

         møder med myndigheder, m.fl.

 

 

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 10. maj 2003.

 

Revideret 12. maj 2007 og 10. maj 2014

Vedtægter

Høllets ​​Bådelaug

Bliv medlem kontakt

Næstformand Henrik Møller:​ 

+45 22 33 25 37

Følg os på facebook:

 • Wix Facebook page