top of page

Referat af generalforsamling d.17.marts.2017

Dagsorden.

 

 1. Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

 2. Valg af dirigent.

 3. Bestyrelsens beretning.

 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 5. Indkomne forslag.

 6. Fastsættelse af kontingenter, depositum og pladsleje og driftsbidrag.

 7. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne:

 • Valg af formand (på valg er Kim Jæger).

 • Valg af næstformand (på valg er Bue Bak).

 • Valg af bestyrelsesmedlem (på valg er Tonni Jæger).

 • Valg af revisor.

 1. Eventuelt.  

 

 

Referat.

 

Ad. 1.

Formanden (Kim Jæger) bød velkommen og det blev ved optælling konstateret, at der var mødt 32 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen.

 

Ad. 2.

Jørgen Hald blev valgt til dirigent, og han konstaterede indledningsvis at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i h.t. vedtægterne.

 

Ad. 3.

Formanden aflagde bestyrelsens beretning, hvis hovedpunkter anført herunder i overskriftsform.

(Bestyrelsens beretning er i sin helhed er vedlagt dette referat som bilag 1).

 • Orientering om Dansk Naturfredningsforenings (DN) igangværende planer om etablering af trampesti omkring Kielstrup Sø og heraf afledte konsekvenser for bådlauget og området omkring Høllet. Bestyrelsen følger udviklingen nøje og deltager i møder med DN og kommunen m.h.p. at undgå yderligere belastning af området ved Høllet fra landsiden.

 • Nedramning af nye fortøjningspæle.

 • Forbedringer med nye vandbesparende toiletter, varmt vand og varme i ”skuret”.

 • Ishakkerfest og ålegilde i 2016.

 • Farvel til Allan Woods og velkommen til Anette Klattrup.

 • Fremtidigt projekt med renovering af den lille bro.

 

Formanden sluttede beretningen med at takke medlemmerne for stor tilslutning til bådlaugets arrangementer – hvad enten det er socialt samvær eller arbejdsdage.

 

Herefter var der flg. forslag, bemærkninger og spørgsmål fra forsamlingen:

 

 • Ingo Uhrenholt stillede forslag om at undersøge om Mariagerfjord Kommune vil bekoste badefaciliteter i tilknytning til toiletbygningen.

 • En del indlæg vedr. medlemmernes bekymring om øget belastning af området omkring Høllet i relation til DN planer om offentlig trampesti omkring Kielstrup Sø, og dermed øget biltrafik og parkering.

 • Kim Jæger orienterede om, at bestyrelsen allerede har henvendt sig til Mariagerfjord Kommune vedr. problemer med øget offentlig anvendelse af vore faciliteter (som Høllets Bådelaug har bekostet og løbene betaler fuld husleje for).

Bestyrelsen deltager derfor i offentlig møde d. 3. april på Bramslevgård vedr. DN planer. På mødet vil vi gøre opmærksom på, at vore faciliteter, herunder P-pladsen, allerede er stærkt belastet af besøgende fra vandsiden (fjordens to største sejlklubber, udenfjords gæstesejlere samt medlemmer af Høllets Bådelaug).

Det er bestyrelsens opfattelse at vore faciliteter bør forbeholdes sejlende gæster, mens gæster fra landsiden bør henvises – evt. ved skiltning - til at benytte andre faciliteter; f.eks. P-plads, grill-område mv. ved Låenhus.

 

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

 

 

Ad. 4.

Kassereren (Lissi Hald) gennemgik det reviderede regnskab, som var tilsendt alle medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamlingen og vedlagt dette referat som bilag 2.

 

Der var i forsamlingen enighed om at Høllets Bådelaug har en sund økonomi.

 

Det reviderede regnskab blev herefter godkendt.        

 

Ad. 5.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingens dagsorden.

 

Ad. 6.

Der blev ikke ændret på satser for kontingenter, depositum, pladsleje og driftsbidrag.

Kim jæger oplyste at leje for ledige bådpladser er hævet til 300 kr./mdl. for lille plads og 400 kr./mdl. for stor plads. Pris for overnatning for gæstesejlere er hævet til 100 kr. pr. døgn.

 

Ad. 7.

Kim Jæger, Bue Bak og Tonni Jæger blev enstemmig genvalgt som hhv. formand, næstformand og bestyrelsesmedlem uden modkandidater.

Niels Anton Jensen blev genvalgt som revisor.

 

Ad. 8.

 

 • Lissi Hald informerede om mulighed for køb af nøgler og klubstandere.

 • Eva Rüsz mindede om, at der endnu ikke var lavet afdækning af sandkassen, som

medfører at legende børn kan risikere at støde på ”efterladenskaber” fra hunde og katte.

Tonni Jæger lovede at dette forhold bliver bragt i orden inden sæsonstart.

 • Hans Rüsz gjorde opmærksom på, at fastliggere ikke bør optages på venteliste, såfremt pladsen kun benytte som ”ekstra bådplads” for bådejere, som har plads i andre af fjordens havne.

 • Hans Seiberg præciserede i relation hertil bestemmelserne for bådplads, hvoraf det i pkt. 1.6 fremgår at ”Tildeling af bådplads i Høllets Bådelaug er betinget af at båden er hjemmehørende her, og er fast beliggende på pladsen”. Der var enighed om at disse regler skal håndhæves.

 • Thomas Mogensen spurgte ind til bestemmelserne i fjordordningen vedr. betaling for El og vand. Kim Jæger orienterede om at vi ikke er forpligtet til at betale for strøm og vand i de øvrige havne (Mariager undtaget), men at det anses for god skik at lægge et mindre beløb i postkassen med angivelse af bådens navn, hjemsted og tidsrum.

 • Kim Jæger orienterede om at HAVSU er ”genopstået” som et samlet mødeforum, idet Mariagerfjord Kommune har ytret ønsker herom.

 • Afslutningsvis oplyste Kim Jæger, at Dansk Tursejlerforening (DT) vil placere yderligere 4 fortøjningsbøjer i fjorden (vest for Hadsund), og at alle fremover kan benytte både Dansk Sejlunion (DS) og DT bøjer uden af føre stander for de påg. foreninger.

DT og DS regler for periode, antal både og fortøjningsmåde mv. er dog stadig gældende.

 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for (sædvanlig) god ro og orden.

 

 

Efter generalforsamlingen holdt Jette og Bue Bak et spændende foredrag med flotte billeder og videooptagelser om sejlads på verdens højest beliggende sø i Peru.

 

 

 

Referent:

 

Hans Seiberg

bottom of page