top of page

Referat af generalforsamling Fredag D. 9. marts. 2018

Dagsorden.

 

 1. Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

 2. Valg af dirigent.

 3. Bestyrelsens beretning.

 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 5. Indkomne forslag.

 6. Fastsættelse af kontingenter, depositum og pladsleje og driftsbidrag.

 7. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne:

 • Valg af kasserer (Lissi Hald ønsker ikke genvalg).

 • Valg af sekretær (på valg er Hans Seiberg).

 • Valg af bestyrelsesmedlem (Tonni Jæger udtræder efter opsigelse af bådplads).

 • Valg af revisor.

 1. Eventuelt.  

 

 

Referat.

 

Ad. 1.

Formanden (Kim Jæger) bød velkommen og det blev ved optælling konstateret, at der var mødt 20 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen.

 

Ad. 2.

Jørgen Hald blev valgt til dirigent.

 

Ad. 3.

Formanden bemærkede at fremmødet til generalforsamlingen var beskedent i f.t. tidligere år, og aflagde herefter bestyrelsens beretning.

Beretningens hovedpunkter er anført herunder i overskriftsform, og er i sin helhed vedlagt dette referat som bilag 1):

 

 • Orientering om dialog med Mariagerfjord Kommune vedr. Dansk Naturfredningsforenings planer om etablering af trampesti omkring Kielstrup Sø samt forespørgsel vedr. mangel på lejekontrakt mellem Høllets Bådlaug og ejer af området.

 • Orientering om nye PVC yderrør på fortøjningspælene og henstilling vedr. ophæng til fortøjningsliner.

 • Stor udskiftning af medlemmer i 2017.

 • Ålegilde 2017.

 • Status vedr. renovering af den lille bro.

 • Ishakkerfest 2018 på Bramselvgård.

 • Orientering om igangværende sag vedr. uenighed om ejerforhold og brugsret for spulepumpe.

 • Etablering af vejlaug sammen med Høllets naboer.

 • Planer for 2018.

 

Formanden sluttede beretningen med at takke medlemmerne for stor tilslutning til bådlaugets arrangementer og arbejdsdage.

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden spørgsmål eller bemærkninger.

 

 

Ad. 4.

Kassereren (Lissi Hald) gennemgik det reviderede regnskab, som er tilsendt alle medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamlingen og vedlagt dette referat som bilag 2.

Det reviderede regnskab blev herefter godkendt uden bemærkninger.                 

 

Ad. 5.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingens dagsorden.

 

Ad. 6.

Der blev ikke ændret på satser for kontingenter, depositum, pladsleje og driftsbidrag.

 

Ad. 7.

Bue Bak (hidtil næstformand) blev valgt som kasserer, og Hans Seiberg blev genvalgt som sekretær (begge uden modkandidater).

Følgende medlemmer stillede op til valg til bestyrelsen: Søren Sommer, Anette Klattrup og Henrik Møller.

Der blev nedsat stemmeudvalg og efter skriftlig afstemning og optælling af stemmer blev Henrik Møller og Anette Klattrup valgt til bestyrelsen med flest stemmer.

Efter tidligere revisor Niels Anton Jensens opsigelse af bådplads blev Lissi Hald valgt som revisor.

 

Ad. 8.

Der var ingen punkter til drøftelse under eventuelt.

 

Dirigenten og formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

 

Efter generalforsamlingen holdt Kim og Joan Jæger under kaffen et spændende foredrag med skønne billeder fra årets togt sammen med Eva og Hans Rüsz til Sverige og Norge. (Gennemgående temaer var flot natur, rigtig sommer, god mad og ”følg Hans”).

 

 

 

Referent:

 

Hans Seiberg

bottom of page