top of page

Referat af generalforsamling lørdag d.13.marts.2015

 

                              

      

Dagsorden.

 

 1. Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

 

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Bestyrelsens beretning.

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

 1. Indkomne forslag.

 

 1. Fastsættelse af kontingenter, depositum og pladsleje og driftsbidrag.

 

 1. Valg i henhold til vedtægterne.

 • På valg er til bestyrelsen er:

- Kim Jæger    (formand).

- Bue Bak        (næstformand).

 • Valg af revisor.

 

 1. Eventuelt.  

 

 

Referat.

 

Ad. 1.

Formanden (Kim Jæger) bød velkommen og det blev ved optælling konstateret, at der var mødt 26 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen.

 

 

Ad. 2.

Jørgen Hald blev valgt til dirigent, og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i h.t. vedtægterne.

 

 

Ad. 3.

Formanden fastslog, at 2014 havde været en usædvanlig skøn sejlersæson og fremlagde herefter bestyrelsens årsberetning; herunder:

 • De nye forslag, der blev vedtaget sidste år ved generalforsamlingen, bl.a. at vi afholder generalforsamling allerede i Marts, fremfor i Maj som hidtil,

 • nye ordensregler vedr. brug af El og opsyn med bådene samt brug af åben ild,

 • indkaldelse til generalforsamling pr. E-mail,

 • nye bestyrelsesmedlemmer valgt på sidste generalforsamling (kasserer Lissi Hald og pladsmand Tonni Jæger),

 • nye ordensregler og rettede vedtægter ligger nu på hjemmesiden,

 • et farvel til ”gamle” pladsliggere og velkomst til nye,

 • orientering om pladsfordeling 2015 (pladsoversigten blev fordelt),

 • orientering om ”projekt ny bro”, herunder problemer med anskaffelse af pæle, velvillig hjælp til nedramning fra vore venner i Hobro Sejlklub samt stor tak til de medlemmer (brobisserne), som har brugt megen tid og mange kræfter på brobyggeriet, som hastigt nærmer sig sin afslutning,

 • ishakkerfesten, som igen i år var en succes med pænt fremmøde, god mad og hyggelig stemning,

 • fremtidsplaner, som går i retning af nye fortøjningspæle og fornyelse af den lille bro. Dog fandt formanden, at vi nok trænger til en pause efter vinterens kraftanstrengelser med den nye bro.

 

Formanden sluttede sin beretning med at takke medlemmerne for stor tilslutning til bådlaugets arrangementer – hvad enten det er socialt samvær eller arbejdsdage.

 

Bestyrelsens beretning blev godkendt uden bemærkninger.

 

 

Ad. 4.

Kassereren (Lissi Hald) gennemgik det reviderede regnskab, som var tilsendt alle medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamlingen, herunder:

 • Mindre udgifter til El,

 • årets overskud, som bl.a. skyldtes indbetaling af ekstra depositum til financering af ny bro som vedtaget på generalforsamlingen i 2014,

 • ny betalingsform vedr. pladsleje og kontingent ved bankoverførsel i stedet for giroopkrævning.

 

Allan Woods foreslog at indbetaling og tilbagebetaling af depositum blev specificeret i årsregnskabet, og der blev kort diskuteret fordele og ulemper herved.

Bestyrelsen vurderer forslaget og tager stilling hertil.

 

Det reviderede regnskab blev herefter godkendt.        

 

 

Ad. 5.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingens dagsorden.

 

 

Ad. 6.

Der blev ikke ændret på satser for kontingenter, depositum og pladsleje og driftsbidrag.

 

 

Ad. 7.

Kim Jæger og Bue Bak blev enstemmig genvalgt som hhv. formand og næstformand uden modkandidater.

Niels Anton Jensen blev genvalgt som revisor.

 

 

Ad. 8.

Der blev fremsat en række forslag vedr. tidspunkt for kontingentopkrævning:

 • Henrik Møller foreslog, at kontingentet blev opkrævet i forlængelse af generalforsamlingen henset til en evt. kontingentforhøjelse,

 • Gert Hald bemærkede, at det er mest hensigtsmæssig at fortsætte med opkrævning i december pga. sikring af økonomien inden søsætning/pladsleje,

 • Hans Rüsz foreslog at rykke kontingentopkrævningen frem til oktober så alle havde betalt i god tid inden for regnskabsåret.

 

Det blev besluttet at bestyrelsen vurderer forslagene og tager stilling hertil.

 

Hans V.V. Pedersen foreslog at vi opsætter Høllets postadresse synligt, så alle, -også gæster kan opgive korrekte oplysninger, f.eks. i tilfælde af opkald til alarmcentralen (112).

 

Bestyrelsen foranstalter dette gjort inden søsætning 2015.

 

Pladsmanden (Tonni Jæger) informerede mere detaljeret om pladsfordeling 2015 og Høllets Face-Book side, hvor bestyrelse og medlemmer kan udveksle informationer, billeder og holde kontakt i en lukket kreds.

 

Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for valget og (sædvanlig) god ro og orden under generalforsamlingen.

 

 

Herefter var der et spændende billedforedrag ved Eva og Hans Rüsz om deres 2½ måned lange togt i 2014 gennem Østersøen og de svenske kanaler.

 

 

 

Referent:

 

Hans Seiberg

 

bottom of page