top of page

Referat af generalforsamling lørdag d.11.marts.2016

                                     

Dagsorden.

 

 1. Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

 2. Valg af dirigent.

 3. Bestyrelsens beretning.

 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 5. Indkomne forslag.

 6. Fastsættelse af kontingenter, depositum og pladsleje og driftsbidrag.

 7. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne:

 • Valg af kasserer

 • Valg af sekretær

 • Valg af revisor.

 1. Eventuelt.  

 

 

Referat.

 

Ad. 1.

Formanden (Kim Jæger) bød velkommen og det blev ved optælling konstateret, at der var mødt 23 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen.

 

Ad. 2.

Gert Hald blev valgt til dirigent, og han konstaterede indledningsvis at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i h.t. vedtægterne.

 

Ad. 3.

Formandens beretning i sin helhed er vedlagt dette referat som bilag 1 med følgende hovedpunkter:

 • Bestyrelsens arbejde, herunder tegning af nye forsikringer i TOP Danmark med bedre dækning til samme pris; bl.a. bestyrelsesansvarsforsikring og netbank forsikring.

 • Økonomi efter broprojektet. Udgifterne er opgjort til 71.000,- kr. mod forventet 80-90.000,- kr. Bestyrelsen takkede for medlemmernes store ihærdighed under projektet, som har været medvirkende til at holde udgifterne nede,

 • Orientering on klubbens nye hjemmeside, som formanden opfordrede medlemmerne til at bruge mere samt komme med ideer til indhold.

 • Årets ishakker fest, der desværre kun kunne mønstre 18 deltagere, som til gengæld havde en rigtig festlig aften med god mad, dejlig vin og live jazz-musik i tilstødende lokaler.

 • Farvel til 3 ”gamle” medlemmer, som har opsagt medlemsskabet og velkommen til 3 nye medlemmer.

 • Fremtidsplaner om nye fortøjningspæle og fornyelse af den lille bro i 2017, så klubben kan samle kapital og medlemmerne samle kræfter efter det store projekt i 2015.

 

Formanden sluttede sin beretning med at takke medlemmerne for stor tilslutning til bådlaugets arrangementer – hvad enten det er socialt samvær eller arbejdsdage.

 

Gert Hald opfordrede til at den gamle hjemmeside slettes snarest for at undgå forvirring. Formanden oplyste at den gamle hjemmeside slettes automatisk ved betalingsperiodens udløb.

 

Henrik Møller spurgte, om der er udgiftsbesparelser til forsikring ved skift til TOP Danmark. Formanden henviste til beretningen, hvoraf det fremgik, at klubben har fået bedre dækning til samme pris som hidtidig forsikring.

 

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

 

Ad. 4.

Kassereren (Lissi Hald) gennemgik det reviderede regnskab, som var tilsendt alle medlemmer sammen med indkaldelse til generalforsamlingen og vedlagt dette referat som bilag 2.

 

Henrik Møller spurgte, om der blev ændret på det ekstra indskud, som blev vedtaget på forrige generalforsamling for at finansiere den nye bro.

 

Kassereren og pladsmanden (Tonny Jæger) oplyste, at indskuddet ikke ændres, idet der er behov for ekstra kapital til nødvendig renovering af lille bro og udskiftning af fortøjningspæle.

 

Det reviderede regnskab blev herefter godkendt.        

 

Ad. 5.

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingens dagsorden.

 

Ad. 6.

Der blev ikke ændret på satser for kontingenter, depositum og pladsleje og driftsbidrag.

 

Ad. 7.

Lisse Hald og Hans Seiberg blev enstemmig genvalgt som hhv. kasserer og sekretær uden modkandidater.

Niels Anton Jensen blev genvalgt som revisor.

 

Ad. 8.

Hans Rüsz foreslog mere INFO på den nye hjemmeside, f.eks. tilbud på sejlerudstyr.

 

Hans Seiberg opfordrede til at medlemmerne bruger Høllets Face-book side, som alene medlemmerne har adgang til, og derfor kan man her udveksle f.eks. turforslag, fotos og tilbud på sejlerudstyr mv.

 

Eva Rüsz tilføjede, at Face-book siden ”Keep Sailing” var interessant for medlemmerne i f.f. tursejlads.

 

Formanden orienterede om at pladsfordeling med kontaktmuligheder vil blive ophængt i ”køkkenet”, så kun medlemmer kan se denne.

Formanden orienterede endvidere om, at HAVSU nu er nedlagt, men at fjordens klubber fortsat mødes i koordinationsfora.

Fjordordningen fortsætter, men der skal betales 20-30 kroner i ”miljøafgift” for hvert døgn man ligger gratis i fjordens lystbådehavne.

 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med at takke for (sædvanlig) god ro og orden.

 

 

Efter generalforsamlingen holdt Jette og Bue Bak et spændende foredrag med flotte billeder og videooptagelser om familiesejlads i charterbåd i farvandene omkring Thailand.

 

 

 

Referent:

 

Hans Seiberg

bottom of page