top of page

Referat af generalforsamling D. 1. marts. 2019

Generalforsamling i Høllets Bådlaug.

 

Fredag den 1. marts 2019.

 

Dagsorden.

 

 1. Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede medlemmer.

 2. Valg af dirigent.

 3. Bestyrelsens beretning, herunder projektplan 2019.

 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 5. Indkomne forslag.

 6. Fastsættelse af kontingenter, depositum og pladsleje samt driftsbidrag.

 7. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne:

 • Valg af formand (på ulige år).

 • Valg af kasserer (normalt på lige år, men tidligere kasserer er afløst i valgperioden).

 • Valg af revisor.

 1. Eventuelt.  

 

 

Referat.

 

Ad. 1.

Formanden (Kim Jæger) bød velkommen og det blev ved optælling konstateret, at der var mødt 19 stemmeberettigede medlemmer til generalforsamlingen.

 

Ad. 2.

Jørgen Hald blev valgt til dirigent.

 

Ad. 3.

Næstformanden (Henrik Møller) aflagde bestyrelsens beretning, og indledte med at konstatere, at 2018 havde været en usædvanlig fin sæson, men at indtægterne fra gæstesejlere var mindre end forrige år.

Beretningens hovedpunkter er anført herunder i overskriftsform, og er i sin helhed vedlagt dette referat som bilag 1):

 

 • Nye bestyrelsesmedlemmer: Anette Klattrup (pladsmand M/K) og Søren Sommer Nielsen, som var trådt til midt i perioden som kasserer efter tidligere kasserer Bue Bak var flyttet.

 • Godt fremmøde til arbejdsdage og arrangementer, men opgaverne kan løses bedre og mere ligeligt fordelt mellem medlemmerne.

 • Årets ålegilde og ishakkerfest var en succes med stor deltagelse.

 • Foreløbig pladsfordeling 2019.

 • Status i sagen vedr. Dansk Naturfredningsforenings planer om trampesti i området.

 • Efterlysning af webmaster, som vil ajourføre vores hjemmeside.

 • Pladsmanden, M/K (Anette Klattrup) orienterede om afsked med ”gamle” medlemmer og tilgang af nye samt foreløbig pladsfordeling 2019.

 • Udvikling og etablering af nyt ”bobleanlæg”.

 • Igangværende projekter: Opsætning af ”svalenet” og etablering af nyt redskabsskur.  

 

Næstformanden sluttede beretningen med at takke medlemmerne for stor tilslutning til bådlaugets arrangementer og arbejdsdage.

 

Herefter gennemgik sekretæren (Hans Seiberg) bestyrelsens plan for fordeling af arbejdsopgaver i 2019.

Planen sendes til medlemmerne på E-mail i uge 10, så alle får lejlighed byde ind på opgaver fordelt på arbejdsgrupper, eller alternativt vælge at betale driftsbidrag.

 

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

 

Ad. 4.

Kassereren (Søren Sommer) gennemgik det reviderede regnskab, som er tilsendt alle medlemmer sammen med indkaldelse til samlingen og vedlagt dette referat som bilag 2.

Det reviderede regnskab blev godkendt uden bemærkninger.         

 

Ad. 5.

Forslag fra Lillian Møller vedr. mulighed for at bestyrelsen kan dispensere fra 2-års reglen vedr. båd i vandet, i tilfælde af at der ikke er nogen på ventelisten til den pågældende plads.

Efter drøftelse blev det besluttet, at bestyrelsen indtil videre får mandat til at dispensere, og at vi måske bør overveje en vedtægtsændring.

 

Ad. 6.

Der blev ikke ændret på satser for kontingenter, depositum, pladsleje og driftsbidrag.

 

Ad. 7.

Kim Jæger blev genvalgt som formand uden modkandidater, og Søren Sommer blev valgt til Kasserer, - ligeledes uden modkandidater.

Lissi Hald blev genvalgt valgt som revisor uden modkandidater.

 

Ad. 8.

Der var flere indlæg vedr. Dansk Naturfredningsforenings planer om trampesti, og det blev fastslået, at selve stien ikke vil berøre bådlaugets område, men vi skal være opmærksomme på evt. afledte konsekvenser af flere besøgende i form af parkeringsbehov.

Der var enighed om, at bestyrelsen skal arbejde på at vore medlemmer også fremadrettet har parkeringsretten, da vi betaler lodsejeren en årlig leje for at benytte arealet.

Behovet for hjemmesiden blev diskuteret, og bestyrelsen vil overveje, om vi fortsat skal have en sådan, eller vi kan dække behovet på andre sociale medier.

 

Dirigenten og næstformanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden.

 

Efter generalforsamlingen holdt Anette Klattrup under kaffen et spændende foredrag om sejlturen fra Limfjorden via Nordsøen til Ejderen, Kielerkanalen og retur til Limfjorden langs den jyske østkyst.

 

 

 

 

          ……………………………………..                                                                                       …………………………………….

                       Kim Jæger                                                           Jørgen Hald

                        Formand                                                                 Dirigent

bottom of page